Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The sublethal effects of (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) on narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.67, pp.289-296, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY OF NICKEL (NICKEL (II) CHLORIDE) ON GUPPIES (Poecilia reticulata Pallas, 1859)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.18, pp.694-698, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Investigation of acute toxicity of fenitrothion on guppies Poecilia reticulata

JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, vol.27, no.4, pp.318-321, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of L-NAME administration on plasma, heart tissue NO and MDA levels in rabbit

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.32, no.4, pp.160-164, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

Environmental education for sustainable development

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.13, no.9, pp.900-902, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Fen Bilimleri Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesi Akademik Başarı Testi Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.41, no.2, pp.601-630, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME

International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, vol.3, no.1, pp.133-156, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Ekosistem, Biyolojik Çeşitlilik Ve Çevre Sorunları Başarı Testinin Geliştirilmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.661-682, 2020 (National Refreed University Journal)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.226-251, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.51-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Development of Environmental Motivation Scale at Secondary Schools and Analysis ofDifferent Variables of Studentsrsquo Motivation Towards Environment

educational policy analysis and strategic research, vol.14, no.3, pp.218-236, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Teaching Applications’xx Based On 7E Learning Model Centered STEM Activity Effect On Academic Achievement

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, vol.6, pp.73-80, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul Öğrencilerinin STEM Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.47-54, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Analysis of Teacher Candidates’ Views on Sustainable Development

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.87-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÜST BİLİŞ STRATEJİLERİNE DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖRNEĞİ

Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON EFFECTS OF STEM APPLICATIONS AND MASTERY LEARNING1

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.2, pp.183-210, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of the effects of STEM education integratedas a part of science technology society and environmentcourses

Journal of Human Sciences, vol.13, no.3, pp.3684-3695, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effects of Cartoons Prepared by Pre Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level

Journal of Theory and Prcatice in Education, vol.12, no.2, pp.427-446, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Awareness Levels of Science and Technology Teacher Candidates Towards Ecological Footprint

Journal of Turkish Science Education, vol.12, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Solunum Sistemi Konusunun İlköğretimde Dramatizasyon Tekniği ile Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.239-250, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.155-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.16, no.3, pp.105-121, 2015 (Other Refereed National Journals)

ADAPTATION OF STEM ATTITUDE SCALE TO TURKISH

Turkish Studies, vol.10, no.3, pp.1117-1130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre Service Science Teachers Mental Images towards Biology Concept Metaphor Analysis Sample

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.3, pp.244-259, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Konsantrasyonlardaki Gıda Boyalarının Drosophila melanogaster mwh X flr de Yaşama Yüzdesi Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi, vol.5, no.1, pp.38-46, 2010 (Other Refereed National Journals)

Acute toxicity of deltamethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.1758) larvae and fry

Gazi University Journal of Science, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Acute Toxicity of Deltamethrin on Nile Tilapia Oreochromis niloticus L Larvae and Fry

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-4, 2009 (Other Refereed National Journals)

V Diyagramlarının hayvan fizyolojisi laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.341-347, 2004 (Other Refereed National Journals)

The study of the toxic efects of mercury II chloride to chup Leuciscus cephalus L 1758

G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.4, 2004 (Other Refereed National Journals)

Civa II Klorür ün Poecilia reticulata Üzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi

Türk Sucul Yaşam Dergisi (Turkish Journal of Aquatic Life), vol.1, no.1, pp.83-89, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul 5. sınıf ’İnsan ve Çevre’ ünitesine yönelik çevre başarı testi geliştirilmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.922-923

Ortaokul çevre motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019, pp.924-925

Online Stem Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresİ, 12 - 14 April 2019

STEM Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri

International Conference on STEM and Educational Sciences, 3 - 05 May 2018

Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Kelime İlişkilendirme Testi İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pısa’ Ya Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAK TARAMA TERCİHLERİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARIVE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 September - 16 June 2017

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynak Tarama Tercihleri

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 September 2017

Determination of Biodiversity Value Levels of Teacher Candidates

ERPA International Congresses on Education, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.115-120

Işık Kirliliğine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıları

ERPA International Congress on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015

Teacher Candidates Views On Sustainable Development

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Science Teacher Candidates Opinions on V Diagrams as a Measurement and Evaluation Method

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Scale Development Study for Alternative Assessment Techniques

V. World Conference on Educational Sciences (WCES), Roma, Italy, 5 - 08 February 2013

Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Germany, 22 - 24 September 2010

In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.126-127 identifier

Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu

VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 20 April 2008

Books & Book Chapters

İnsan ve Makine Etkileşimi: Artırılmış Gerçeklik ve UygulamaÖrnekleri

in: KURAMDAN UYGULAMAYA STEM EĞİTİMİ, Salih Çepni, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.413-441, 2017

STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, ProjeTabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli

in: Kuramdan Uygulamaya STEMAE Eğitimi, salih çepni, Editor, Pegem Yayıncılık, pp.203-238, 2017

Expert Reports

Bilirkişi raporu

9. İdare mahkemesi, pp.5, Ankara, 2020