Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Value Preferences of the Academicians in Turkey towards Their Children, Students, and Colloquies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, sa.2, ss.1101-1112, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The course of mobbing experienced by school teachers and principals

BILIG, sa.46, ss.67-86, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship between school administrators' leadership styles and bullying

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.33, ss.77-87, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The exposure of primary school teachers to bullying: An analysis of various variables

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.35, ss.789-801, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Education as a Component of Human Capital on Economic Growth:A Panel VAR Analysis

Eurasian Journal of Educational Research, sa.93, ss.136-164, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Kurumlarında Örgütsel Öğrenmeyi Destekleyici ve Engelleyici Faktörler

Başkent University Journal of Education, cilt.8, sa.1, ss.32-43, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullaşma Sürecinde Uzaktan Evde Eğitime Geçiş

İnsan ve İnsan, cilt.8, sa.27, ss.63-82, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSELBAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Journal of Research in Education and Society, cilt.7, sa.2, ss.376-396, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A historical-biogragraphical analysis of a successful educaitonal leader: İsmail Hakkı Tonguç

History Studies, cilt.12, sa.4, ss.1703-1731, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceived and Preferred Culture Types at Schools

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, sa.1, ss.43-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaokullarda Çatışma Nedenleri ve Çözümüne İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

INES JOURNAL, cilt.22, sa.7, ss.60-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceived and Preferred Culture Types at School

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, sa.1, ss.43-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Örgütü Yöneticilerinin Yönetişime İlişkin Algıları

Kastamonu Eğitim Dergiisi, cilt.28, sa.4, ss.1620-1628, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Politik Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

International Journal of Management and Administration, cilt.4, sa.8, ss.382-397, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin örgütsel ikiyüzlülük algıları ve bazıdeğişkenlere göre incelenmesi

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, sa.6, ss.4329-4341, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başarılı Okul Müdürü Kimliği Üzerine Fenomenolojik Bir Analiz: Alandan Sesler

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.12-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Ağlarda Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.143-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin 21. yy. Becerileri Özyeterlik Algıları

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.845-874, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Teachers’ Workplace Friendship Perceptions and Conflict Management Styles

International Education Studies, cilt.12, sa.9, ss.42-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile psikolojik iyi olma durumları arasındaki ilişki

Milli Eğitim Dergisi, cilt.48, sa.221, ss.73-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beşeri sermayeye yapılan harcamaların ekonomik büyümeye etkisi: Panel VAR analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Quality Policies on Education in Turkish Education System

Universal Journal of Educational Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Examining the Relationship between Supportive Behaviors of School Principals and Teacher Leadership

International Online Journal of Educational Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki imaj algısı ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.2117-2141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Müdürlerinin Destekleyici Davranışları ile Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, ss.41-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde whistleblowing (bilgi uçurma)

Turkish Journal of Educational Studies, cilt.4, sa.3, ss.123-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Farklılıklar ve Eğitim

Türk Yurdu, cilt.105, sa.350, ss.10-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The development of organizational slience scale Validity reliability study

International Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.32-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between stigma levels of teachers and teacher s organizational justice perceptions

International Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.1, ss.1574-1588, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In school Variables Supporting and Inhibiting Organizational Learning in Secondary Education Institutions

Procedia – Social and Behavior Sciences, cilt.174, ss.2912-2919, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL AĞLARDA ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ ARKADAŞLIĞINA YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARI

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing Bir Cinnet Hali mi

Safety & Health, 2015 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma mobbing arasındaki ilişki

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.19, ss.129-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining relationships between school administrators humor behaviors and teachers mobbing experiences according to teacher perceptions

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, sa.3, ss.570-580, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yükseköğretim Öğrencilerinin Tüketim Değerleri ile Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.13, sa.2, ss.493-514, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Causes of primary schools teachers’ organizational silence: A qualitative study

ASOS Journal (The Journal of Academic Social Science), sa.1, ss.112-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Multiple Structures of Teachers Organization Identities and Their Analysis Terms of Some Variables

International Journal of Teaching and Education, cilt.1, sa.1, ss.63-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Dersaneler Kapatılırken

Türk Yurdu, cilt.33, sa.306, ss.28-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Kurumları Standartlar

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.291-312, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mizah davranışları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.694-716, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Başlarken

Türk Yurdu, cilt.32, sa.301, ss.28-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the relationships between school principals' transformational and transactional leadership styles and teachers' organizational commitment

TOJNED: The Online Journal of New Horizons in Education, cilt.2, sa.2, ss.53-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Yükseköğretim Yasası

Türk Yurdu, cilt.32, sa.304, ss.43-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİZAH DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.694-716, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin yıldırma mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişki

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.214-219, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationships Between School Principals leadership Styles and Teacher s Organizational Trust Level

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education, cilt.12, sa.23, ss.132-156, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Sistemimiz Dört Dörtlük mü

Türk Yurdu, cilt.32, sa.302, ss.23-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.132-156, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PISA Sonuçları ve MEB Müfredatı

Türk Yurdu, sa.31, ss.2-4, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki ve Bilimsel Etik

Türk Yurdu, cilt.286, sa.31, ss.60-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary principals leadership styles school organizational health and workplace bullying

Journal of Educational Administration, cilt.49, sa.5, ss.495-512, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Relationship Between Organizational Learning and Workplace Bullying in Learning Organizations

Educational Research Quarterly, cilt.33, sa.3, ss.3-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relation between time management skills and academic achievement of potential teachers

Educational Research Quarterly, cilt.33, sa.4, ss.3-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Komisyonu II Dönem Raporu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Eğitim Uygulamalarına Farklı Bir Yaklaşım

Türk Yurdu, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE YAŞANAN YILDIRMA VE ÖRGÜTSEL MALİYETİ

TÜRK YURDU, cilt.98, sa.260, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyi ile Sınıf Yönetiminde KullandıklarıDisiplin Modelleri Arasındaki İlişki

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.123-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The feature of Mobbing experienced by teachers and school principles

Bilig, Turkish World Social Sciences Magazine, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.46, ss.67-86, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disiplin ile ilgili kavramlar ilkeler ve uygulamalar

Milli Eğitim Dergisi, cilt.175, ss.8-24, 2007 (Hakemsiz Dergi)

A study on acts mobbing suffered by teachers in terms of their gender

Journal of Turkish Educational Sciences, cilt.5, sa.2, ss.345-362, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study of the teacher’xxs burnout level according to various variables

Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma

Bilig, sa.42, ss.111-126, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Organizational Health and Bullying that Teachers Experience in Primary Schools in Turkey

Educational Research Quarterly, cilt.31, sa.2, ss.3-29, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerin kaçınılmaz sorunu yıldırma

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.111-126, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The inevitable end of the organizations: Mobbing

Bilig, cilt.3, sa.4, ss.111-126, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of school administrators leadership styles on organizational health

Turkish Journal of Social Research, cilt.11, sa.2, ss.166-184, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

öğretmenlerin tükenmislik düzeyi ile sınıf yonetiminde kullandlkları disiplin modelleri arasındaki iliski

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.123-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.165-194, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları disiplin modellerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.149-170, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIKLARI YILDIRMA EYLEMLERİNİN CİNSİYET YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin mesleki tükenmislik düzeylerinin farklı değskenler açısından incelenmesi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.465-484, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖGRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜT SAĞLIGINA İLİŞKİN ALGILARININ FARKLI DEGİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.63-72, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of the Primary School Teachers Perception of Organizational Health in Terms of Different Variables

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.30, ss.63-72, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANAL YSIS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL HEALTH IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES*

Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.63-72, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.249-274, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti nde Yapılan Tanzimat Reformlarının Eğitim Sistemine Etkileri Uygulamaları ve Sonuçları 1839 1876

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.14, ss.153-164, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Performans Değerlendirme

Milli Eğitim Bakanlığı,, cilt.153154, sa.15, ss.140-144, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili

G.Ü İletişim Fakültesi Yayınevi, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

MEb Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Öğretmen performansının artırılmasında okul yöneticisinin rolü

Milli Eğitim Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.153-154, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Öğretmenlerin Güdülenmesi

Aktif Eğitim, cilt.1, sa.2, ss.50-65, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimde örgütsel yenileşme ve karara katılma

Milli Eğitim Dergisi, sa.146, ss.54-63, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Eğitimde Değişimi Uygulama Modelleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.5, sa.17, ss.91-103, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Kalitenin Tanımlanması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.4, sa.14, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.127-133

Mu ltecilerin Eğ itime Katılımı: Tu rkiye, Almanya, İ nğiltere KarşılaştırmalıAnalizi

10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.5-16

Okul Yöneticilerinin İstenmeyen Yönetsel Davranışları Ve Sonuçları

III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VEAKREDİTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.10-12

Öğretmenlerin Okul İçinde Uyguladıkları Politik Taktikler Nelerdir?

III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VEAKREDİTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.40-42

Sosyal Zeka İle Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki

VITh International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019

Öz-Saygı İle Mental İyi Oluş Arasındaki İlişki

VI Th International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Eylem Kimlikleme Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeyleri ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.43-44

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİNE İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.48-49

MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN 21. YY BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİMVE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.240-241

Okullarda Mevcut ve Hedeflenen Kültür Tipleri Üzerine Bir Araştırma: Bilecik İli Örneği

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.210-211

MEDEA SENDROMU VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ İŞ YERLERİNDEKİ İNTİKAMCI DAVRANIŞLARI

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.126-127

Entrepreneurial Trends of the Faculty of Education Students

4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018, ss.332-341 identifier

Beşeri Sermayeye Yapılan Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel VAR Analizi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.372-376

Ortaokul Yöneticilerinin Çatışmayı Yönetme Stratejileri ile Öğretmenlerin Mobbing Yaşama DüzeyleriArasındaki İlişki

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.218-219

Okul Yöneticilerinin Farklılıkları Yönetme Becerileri ile Yıldırma Arasındaki İlişki

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.118-122

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticileri Tarafından Sergilenen Kayırmacılık Davranışları ve Baş EtmeStratejileri

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.306-307

Eğitim Örgütlerinde Kurumsal Yıldırma ve Sendikalar Üzerine Bir Çalışma

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.390-391

Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi., Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.309-310

Perception Of Psychological Safety In Educational Institutions

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.505-508

CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES OF ATTENDINGS IN MEDICINE

46th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ocak 2017, cilt.44 identifier

Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri ile Okul İklimine İlişkin Algıları Arasında Bir Karşılaştırma

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.402-403

Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefeleri ile okul iklimine ilişkin algıları arasında bir karşılaştırma

III rd International Eurasian Educational Research Congres EJER, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.45-46

Öğretmenlerin Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri İle Okul İklimine İlişkin Algıları Arasında Bir Karşılaştırma

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.501-503

Türk Milli Eğitim Sisteminde mesleki ve teknik eğitim politikalarının değerlendirilmesi

Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR), Girne, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Kasım 2015, ss.610-611

The development of the organizational silence scale Validity reliability study

1st International Lifelong Learning and Leadership conference- ICLEL 2015, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.107

Relationship between Stigma Levels of Teachers and Teacher s Organizational Justice Perceptions

ISER 2015 World Conference on Education, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Temmuz 2015, ss.410

In-school variables supporting and inhibiting organizational learning in secondary education institutions

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2912-2919 identifier

Causes of Mobbing Behavior

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3669-3678 identifier

Öğretmen etkililiğinin önündeki engeller ve başa çıkma yolları

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.680

Causes of primary schools teachers’ organizational silence: A qualitative study

7th International Academic Conference, Praha, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Eylül 2013

Mizah davranışları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.170

Kitap & Kitap Bölümleri

Yönetim Psikolojisi ve Sendromlar

Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-16, 2020

Bayram Otel Sendromu

Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.375-377, 2020

Bayram Otel Sendromu

Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları, Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.375-377, 2020

Veriye Dayalı Yönetim

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

Yönetimin PIN Kodu

Pegem Akademi, Ankara, 2019

Farklılıkların Yönetimi

Eğitim Yönetimi, Necati Cemaloğlu,Murat Özdemir, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.513-527, 2019

Sosyal, Kültürel Ahlaki Bir Sistem ve Topluluk Olarak Okul

Eğitim Sosyolojisi, Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.248-275, 2019

Eğitim Yönetimi Politikaları

Eğitim Yönetimi, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu,Prof. Dr. Murat Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.55-70, 2019

Eğitimin PIN Kodu

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Okulda Davranış Yönetimi

Kuramdan Uygulamaya Okul Yönetimi, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu,Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.85-129, 2018

Birey, örgüt ve yönetim

Örgütsel davranış ve yönetimi , Servet Özdemir,Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-31, 2017

Birey, Örgüt ve Yönetim

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Prof. Dr. Servet Özdemir - Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Editör, Pegem, Ankara, ss.1-32, 2017

Örgütsel Sessizlik

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Necati CEMALOĞLU,Servet ÖZDEMİR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.305-330, 2017

Örgütsel Çatışma

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Özdemir, Servet Cemaloğlu, Necati, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.391-420, 2017

Örgütsel Çatışma

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Özdemir, Servet Cemaloğlu, Necati, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.391-420, 2017

Mobbing

Örgütsel Davranış ve Yönetimi, Özdemir Servet,Cemaloğlu Necati, Editör, Pegem, Ankara, ss.279-304, 2017

Çıkarımsal istatistik

Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Ahmet Aypay, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.473-520, 2015

Eğitim Sisteminde Öğretmenliğin Rolü ve Önemi

Eğitim Bilimine Giriş, Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.233-255, 2014

Toplumsal Bir sistem Olarak Okul

Eğitim Sosyolojisi, Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.106-137, 2014

Liderlik

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Prof. Dr. Servet Özdemir, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.131-177, 2013

Okulun Psikolojik Yönü

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Prof. Dr. Servet Özdemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.197-225, 2013

Veri Toplama Teknikleri: Nicel-Nitel

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Editör, Anı, Ankara, ss.133-157, 2012

Sınıf Ortamında Eğitim Teknolojisinin Fonksiyonel Kullanımı

Sınıf Yönetimi, Prof. Dr. Leyla Küçükahmet, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.244-256, 2009

Sınıf ortamında Eğitim Teknolojilerinin Fonksiyonel Kullanımı

Sınıf Yönetimi, Prof. Dr. leyla Küçükahmet, Editör, Pegem, Ankara, ss.244-256, 2009

İlkokuma Yazma Öğretimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000