Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Paradigm Shift for Teachers' Professional Development Structure in Turkey: Moving from Instruction to Learning

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ADMINISTRATION: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, ss.282-302, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Development of 'Bioethical Values Inventory' for Pupils in Secondary Education within the Scope of Bioethical Education

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.10, sa.2, ss.69-76, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pre-service teachers' attitudes towards some environmental problems

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.1, ss.97-104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metaphoric Perceptions of Medical School Students about Ethical Concept

Ihlara Journal of Educational Research, cilt.4, sa.2, ss.300-313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Newspapers in Bioethics Education: A Case Study

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.5, ss.1333-1340, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.300-313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effectiveness of Project-Based Learning on science education: A meta-analysis search

International Online Journal of Education and Teaching, cilt.5, sa.4, ss.849-865, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of conceptual change texts: A meta analysis.

European Journal of Scıence And Mathematics Education, cilt.5, sa.4, ss.343-354, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öz Düzenleme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Journal of Education, cilt.3, sa.1, ss.24-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Eğitimi Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.393-410, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What is the role of vizualisation in generalisation processes The case ofpre service secondary mathematics teachers

Humanity and Social Sciences Journal,, cilt.4, sa.2, ss.130-137, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitiminde Toplumbilimsel Konuların Öğretiminde Eğitim Aracı Olarak Gazetelerin Kullanımı.

1. Uluslararası Etik Kongresi, 2-3 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2020, ss.30-31

Öğretim Programlarında Etik Eğitimi.

1. Uluslararası Etik Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2020, ss.32

Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

4.Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2020, ss.68-69

Tıp Fakültesi öğrencilerinin etik kavramına ilişkin metaforik algıları

3. Uluslararası Avrasya multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretim Program Kazanımlarına Uygun Biyoetik Eğitimi Etkinliklerinin Geliştirilmesi

Avrasya Zirvesi I. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Biyoetik Eğitiminde Gazeteler: Örnek Bir uygulama

II. Uluslararası IKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, cilt.4

Sosyobilimsel konuların öğretilmesinde bir eğitim materyali olarak gazeteler

I.Uluslararası IKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Eğitimindeki Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması

. 1. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi-Mahmud Kashgarı 1st International Congress on Pedagogical Sciences, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2017

Where are we standing on bioethics education?

Where are we standing on bioethics education?, 26 - 28 Temmuz 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Questioning in Argumentation-Based Inquiry (ABI)

More Voices from theClassroomInternational Teachers’ Experience with Argument-Based Inquiry, Brian Hand, Lori Norton-Meier, Jeong-yoon Jang, Editör, Sense Publishers, Boston, ss.45-60, 2017

A Paradigm Shift for Teachers' Professional Development Structure in Turkey: Moving from Instruction to Learning

Innovative Professional Development Methods and Strategies for STEM Education, Dikilitaş, K., Editör, IGI-Global, Hershey, ss.52-72, 2016