Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Okuma çemberleri deneyimlerinin ilkokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları üzerine etkisi

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.6, no.12, pp.88-148, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.151-165, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okur-Tepki Teorisi: Küçük Kara Balık Örneği

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.777-796, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Story Reading on First Grade Students’ Story Comprehension and Retelling Skills

Academy Journal of Educational Sicences, vol.4, no.2, pp.81-86, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Promoting Pre-Service Teachers’ Reading Attitudes through Literature Circles: A Mixed Methods Design

International Journal of Educational Methodology, vol.6, no.4, pp.653-667, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygu Durumlarının Farklılaştığı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Okuyucu Tepkilerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.726-745, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relations between Reading Comprehension and ReadingFluency: Their Reciprocal Roles as an Indicator and Predictor

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.67-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.2, pp.1029-1048, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Interactive Book Reading Activities on Improvement of Elementary SchoolStudents’ Reading Skills

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.3, pp.180-193, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.37-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.141-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ÇEMBERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.87, no.87, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.747-765, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, vol.2, no.1, pp.46-62, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının perspektifinden sınıf içi yazma çalışmalarının değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri, vol.14, no.2, pp.1534-1557, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, vol.4, no.1, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.25, pp.258-270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf içi konuşmaların bir analizi Diyalojik mi monolojik mi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.603-625, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının okuyucu inançları ve okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişkiler

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.299-314, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.110-132, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Becerisine Yönelik Uygulamaları: Strateji Öğretimi ve Anlama

İlköğretim Online, vol.13, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Components Skills Underlying ReadingFluency and Their Relations with Reading Comprehension in Fifth-grade Turkish Students

International Journal ofSchool Educational Psychology, vol.30, pp.211-217, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Güçlükleri Hakkındaki Görüşleri

International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, no.2, pp.475-493, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Reading Fluency and Reading Comprehension in Fifth-Grade Turkish Students

International Journal of School Educational Psychology, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Reading Fluency and Vocabulary in Fifth Grade Turkish Students

Literacy Research and Instruction, vol.53, no.1, pp.72-89, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Anlam kurmanın zor ve önemli bir becerisi Ana fikir Bulma

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.9, no.3, pp.188-210, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Dersi Öğrenme Öğretme Sürecinin Anlama Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, pp.268-300, 2013 (Other Refereed National Journals)

YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Eleştirel okuma ve bir beceri olarak öğretimi

Turkish Journal of Education, vol.2, no.3, pp.40-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlkokulda Peritextual Okumadan Metinler Arası OkumayaResimli Hikâye Kitabı Okuma Süreci

International Journal of HumanSciences, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıcı Okumaya Yönelik Öğretmen Bilgisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relations among Oral Reading Fluency, Silent Reading Fluency,Retell Fluency, and Reading Comprehension

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions of pre service teachers about comprehension instruction with regard to changing paradigms

International Journal of Academic Research Part B, vol.5, pp.56-61, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okunabilir bir kitap nasıl seçilir

İlköğretim Online (elektronik), vol.11, no.2, pp.319-331, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama sürecinde kullandıkları öz düzenlemeye dayalı öğrenme becerileri

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.18, pp.227-247, 2012 (Other Refereed National Journals)

Silent and oral reading fluency Which one ıs the best predictor of reading comprehension of turkish elementary students

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, pp.79-91, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen ebeveyn ve öğrencilerin görüşlerine göre ilköğretim öğrencilerinin okuma çevreleri

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.377-394, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okuma uzmanlığının Türkiye deki üniversitelerde lisansüstü bir program olarak yapılandırılması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.132-149, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Literacy and illiteracy from illiterate Turkish women s perspectives A phenomenological study

International Journal of Human Sciences, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Prozodi: Anlamayı yordayan yükselen bir değer mi?

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.15, pp.143-160, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİM UYGULAMALARINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.57-71, 2010 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu

International Journal of Human Science/Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.6, pp.353-360, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Edebi Bir Esere İlişkin Okuyucu Tepkileri Üzerine Bir İnceleme

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020

Çocuk Edebiyatı: Sıradışı Uygulamalar

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 October 2019

İlkokullardaki Göçmen ÇocuklarınEntegrasyon Durumunun İncelenmesi

2. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, Düzce, Turkey, 6 - 08 December 2018 Sustainable Development

Okuma çemberlerinin üniversite öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine etkisi

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 4 - 07 October 2018, pp.22-23

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri.

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.32

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerine İlişkin Görüşleri.

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 27 - 29 September 2018, pp.33

Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve yazma güçlüklerini belirleme düzeylerinin incelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

İlkokul Öğrencilerinin Popüler Kültür Algısı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Uluslararası göçü konu alan resimli çocuk kitapları ve okur tepkileri.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 September - 01 October 2017

Ödüllü resimli çocuk kitaplarındaki duygu durumlarının ve okuyuculara yansımalarının incelenmesi

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 April - 26 May 2017

Resimli çocuk kitapları, dijital hikayeler ve okur tepkileri

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 April - 26 May 2017

Çocuk kitaplarında öğretmen imajı

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 April - 23 May 2017

Neden Resimli Çocuk Kitapları?

16th International Primary Teacher Education Symposium, 8 - 11 May 2017

Hikaye küplerinin yazmaya yönelik tutuma ve yazma becerisine etkisinin incelenmesi

16. Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının hikaye anlatımına yönelik görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

Hikâye Seslendirme ve Sınıf Öğretmeni İyi Bir Hikâye Anlatıcısımıyım

ERPA International Congresses onEducation 2016, sarayova, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Hikâye haritasının öğretiminde dramanın etkisi

ERPA International Congresses on Education 2016 |, sarayova, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016

Undesirable teacher behaviours in the classsroom

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Sınıf içi konuşmaların bir analizi Diyalojik mi monolojik mi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikaye yazma becerisine etkisi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Hikâye edici metinlerde anlamı yapılandırma Okuyucu İnançları

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 - 31 May 2015

Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları Türkiye Örneği

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

Relations among Oral Reading Fluency, Silent Reading Fluency, Retell Fluency, and Reading Comprehension

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.4030-4034 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters