Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kamu Kurumu ve Özel Sektöre Yönelik Bilgi Güvenliği Farkındalığı Üzerine Bir İnceleme

Instructional Technology and Lifelong Learnin, vol.3, no.1, pp.19-44, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Eğitim Bilimleri Alanı Doktora Tezlerinde Araştırma Eğilimleri: Tematik ve Yöntemsel Bir İnceleme

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.15, no.35, pp.54-73, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.354-373, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bilişim suçu haberlerinin basında sunumu: 2009-2019 yılları arası çevrimiçi gazete haberleri örneklemi

Bilgi ve İletişim Teknoljileri, vol.2, no.2, pp.149-160, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal alanların öğretimi ile ilgili doktora tezlerine yönelik yöntemsel bir inceleme

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.33, pp.321-341, 2020 (Other Refereed National Journals)

Examination of cyberloafing studies in education: A content analysis

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.11, no.1, pp.94-103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Öğretmen Adayı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yeterlikleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.4, pp.1435-1444, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik tutum ve öğrenme algıları üzerine bir inceleme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.497-511, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Perspectives of students on acceptance of tablets and self-directed learning with technology

Contemporary Educational Technology, vol.8, no.1, pp.40-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.1, pp.143-157, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Two Birds with One Stone: Enhancing Technology Perception with Peer Interaction using Web 2.0

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.11, pp.111-136, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e learning with respect to their individual innovativeness levels

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, vol.6, no.2, pp.31-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım biçimleri: Riskli davranışlar ve fırsatlar

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.1, pp.383-404, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçları ve Öğrenme Stilleri Üzerine Bir İnceleme

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.373-394, 2015 (Other Refereed National Journals)

Pre service teachers opinions on cloud supported social network

World Journal on Educational Technology, vol.7, no.2, pp.107-118, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özdüzenlemenin dikkat kontrolü boyutu: Bir ölçek uyarlama çalışması

Başkent University Journal of Education, vol.2, no.2, pp.99-108, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinde Bilişim Etiği Gerçek Yaşam Durumu Senaryolarla Bir Değerlendirme

Ege Eğitim Dergisi, vol.16, no.2, pp.254-273, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.419-435, 2014 (Other Refereed National Journals)

Investigating Turkish Pre service Teachers Perceptions of Blogs Implications for the FATIH Project

CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.5, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevrimiçi öğrenme topluluğu hissi ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.27, no.1, pp.154-165, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.2, no.2, pp.10-24, 2012 (Other Refereed National Journals)

E-öğrenmenin gelişimi ve internetin eğitim sürecine yansımaları: Gazi üniversitesi örneği

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.26, no.3, pp.501-535, 2012 (Other Refereed National Journals)

Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin çeşitli değişkenlerle ilişkisi

NWSA: Education Sciences, vol.5, no.3, pp.354-364, 2010 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim (BDE) yapma tutumlarına ilişkin bir araştırma

NWSA: Education Sciences, vol.5, no.2, pp.471-478, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Condition of lifelong learning through mobile devices in elderly adults

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Bilgisayar oyunları ile öğrenci, aile ve okul ilişkileri üzerine

International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Minecraft eğitim platformu: Öğrenme topluluğu analizi

International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Programlama eğitimi için kullanılan bir oyunun incelenmesi: Light-Bot”

International Child and Information Safety Congress ”Dijital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018

Nesnelerin Interneti ve Eğitime Yansımaları

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Desteğe Yönelik Bir Yol Analizi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Bilgisayarca Düşünme: Nedir? Ne Değildir?

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile akademik ve İnternet öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2

Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri ile Akademik ve İnternet Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.2, pp.223-224

Mobil öğrenme Lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi çalışması

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.546-553

An investigation of e-learning styles of learners in electronic environment

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 6 - 07 July 2016

Investigation into attitudes of pre service teachers towards e- learning with respect to their individual innovativeness levels

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, 5 - 07 February 2016

An analysis on the relationship between lifelong learning tendencies of pre service teachers and their epistemological believes on Internet

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Savannakhét, Laos, 21 - 24 March 2016, pp.828-832

ÖĞRETMEN ADAYLARININ E ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2 nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology‐ ICDET, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016

Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi- Pamukkale, Türkiye., Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

Pre service teacher's attitude on mobile learning

Teaching & Education Conference, Amsterdam, Netherlands, 12 - 15 May 2015, pp.111-119

Scratch ile programlama eğitimi alan öğrencilerin problem çözme becerilerinin incelenmesi

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2014

Trend analysis on critical thinking and technology

ATEE Spring Conference - Innovation and Challenges in Education, 7 - 09 May 2014

The trend analysis on online learning communities

63. Annual Conference International Council for Educational Media (ICEM), 1 - 04 October 2013

An outcome evaluation study on Internet addiction

3rd World Conference on Information Technology, 14 - 16 November 2012, vol.3, pp.790-795

Online networking: Determining the purpose of prospective teachers use of social network sites

15. International Conference Educational Reform in the 21th Century in Balkan Countries Bükreş/Romanya, 01 June 2012

İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu (Çocuk ve Bilişim), Ankara., 24 - 25 April 2012

Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin incelenmesi

2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya., 27 - 30 April 2011

Place of Wikis in Learning and Teaching Process

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 July 2011, vol.28 identifier identifier

Books & Book Chapters

Nesnelerin İnternetinin Eğitim Boyutu

in: Nesnelerin İnterneti Kuramdan Uygulamaya, Doç. Dr. Hüseyin Çakır Doç. Dr. Çelebi Uluyol, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.351-366, 2021 Creative Commons License

Veri Girişi Nedir?

in: Bilgisayarsız Algoritmik Düşünme Etkinlikleri, Hasan Çakır, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü., Ankara, pp.75-79, 2020

Investigation of the relationship between online information searching strategies with academic and internet self-efficacy of university students.

in: An Overview of Technology, Guidace and Leadership in Terms of Education, Hakkı Bağcı, Editor, Cambridge International Science Publishing , London, pp.37-44, 2018

Bilişim Suçları ve Etik

in: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I II, Şahin, Sami, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.127-146, 2016

Critical Thinking and Digital Technologies: An Outcome Evaluation

in: Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age, Topor, Sigmund, F., Editor, IGI GLOBAL, pp.141-167, 2016

Critical Thinking and Digital Technologies: An Outcome Evaluation

in: Handbook of Research on Individualism and Identity in the Globalized Digital Age, Sigmund Topor, Editor, IGI Global, Scopus veritabanında indekslenmektedir, pp.141-167, 2016

Sosyal Medyanın Gücü

in: Güncel tehdit: Siber suçlar, Hüseyin Çakır, Editor, SeçkinIHukuk, Ankara, pp.138-157, 2014 Sustainable Development